Het waarborgen van uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom beschrijven we in dezeprivacyverklaring welke informatie we van u verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverzameling die wij doen door hetgebruik van onze fotocabine en het gebruik van onze website. Door gebruik te maken dediensten van onze fotocabine en het bezoek van onze website, bevestigt u dat u dezeprivacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen, hebt gelezen en begrijpt.

1. Wie zijn wij?

AUTOMATED PRODUCTS SERVICES BV, met maatschappelijke zetel te Drukpersstraat 4,1000 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer0890.373.787(hierna ‘A.P.S’, ‘wij’ of ‘we’), is de verwerkingsverantwoordelijke van uwpersoonsgegevens die worden verzameld via de website.

Hieronder vindt u onze contactgegevens:

AUTOMATED PRODUCTS SERVICES BV
Drukpersstraat 4
1000 BRUSSEL
Tel.: +32 (0)2 669 80 00
E-mail: mail@a-p-s.be

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

A.P.S. verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van gebruikers door gebruik te maken van de diensten van de fotocabine en het bezoek van de website. Zo verzamelt, registreert en verwerkt A.P.S. de volgende gegevens van u wanneer u gebruik maakt van de diensten van onze fotocabine:

  • Foto;
  • Bankrekeningnummer en betalingsgegevens
  • Datum en tijdstip waarop u gebruik heeft gemaakt van onze fotocabine (enkel gekoppeld aan de betalingsgegevens en niet aan de foto)

Indien u onze website bezoekt verwerken we de volgende persoonsgegevens:

  • IP adres

Op onze website maken wij ook gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën, hoofdzakelijk om onze website te optimaliseren voor de gebruikers. Deze cookies kunnen in sommige gevallen ook persoonsgegevens van u verzamelen. Voor meer specifieke informatie over de cookies die wij gebruiken kan u onze cookieverklaring raadplegen.

3. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De foto, het bankrekeningnummer en de betalingsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, m.n. het gebruik van onze fotocabine voor het nemen van de foto voor identificatie, het controleren van deze foto op kwaliteit en technische overeenstemming met de wetgeving (aangezien ze meestal zal worden gebruikt voor identiteitsdocumenten) en het afprinten van deze foto.

De foto wordt slechts gedurende een zeer korte termijn bewaard en enkel voor kwaliteitscontrole (zie punt 6).

Bij bezoek van onze website gebruiken wij andere persoonsgegevens hoofdzakelijk voor doeleinden van optimalisatie van onze website. Voor meer specifieke informatie hierover verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt.

4. Met wie delen wij uw gegevens?

A.P.S. deelt uw persoonsgegevens mogelijk met externe dienstverleners waarop zij beroep doet om haar dienstverlening naar u te kunnen uitvoeren. Dergelijke dienstverleners treden louter op als verwerker ten behoeve van A.P.S. en A.P.S. zal met deze dienstverleners de nodige verwerkersovereenkomsten afsluiten.

Verder geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van dwingende wettelijke bepalingen (bv. doorgifte aan externe organen, zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties) en/of als gevolg van een rechterlijk bevel of een bevel van overheidswege.

In ieder geval zullen wij ervoor zorgen dat alle redelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de doorgifte van uw gegevens op een veilige manier te laten gebeuren.

Voor de volledigheid merken wij op dat onze website op sommige plaatsen doorverwijst naar websites van derden (bv. verwerking van betalingen, database management). Bij deze doorverwijzing worden geen persoonsgegevens gedeeld, maar het is wel mogelijk dat de website van derden waarnaar doorverwezen wordt ook persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt. A.P.S. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of de wijze waarop deze websites uw persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van de respectievelijke websites.

5. Worden uw gegevens overgedragen naar het buitenland?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet overgedragen naar het buitenland.

Voor zover dergelijke doorgiften toch nodig zouden zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden.

Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is deze doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie. De door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen kan u raadplegen via de volgende hyperlink: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl.

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van het beoogde doel waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden. Dit wil zeggen dat wij uw persoonsgegevens in principe wissen van zodra de opdrachtwaarvoor u ons uw persoonsgegevens heeft doorgestuurd, is afgehandeld.

De foto’s worden voor kwaliteitsdoeleinden gedurende 24 uur na het nemen van de foto en worden daarna definitief verwijderd.

De foto wordt opgeslagen zonder enige verdere connectie met andere persoonsgegevens of uw identiteit.

Niettegenstaande het voorgaande zullen wij bepaalde persoonsgegevens niet kunnen verwijderen indien er een wettelijke verplichting zou bestaan om deze persoonsgegevens te bewaren, dan wel indien wij deze gegevens mogelijk nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. Dat geldt bijvoorbeeld voor uw betalingsgegevens, die we moeten bewaren in onze boekhouding, zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke (en ongeoorloofde) manipulatie, wijziging, openbaarmaking, verlies, misbruik, vernietiging of toegang door onbevoegde personen.

8. Uw rechten m.b.t. uw gegevens?

U heeft op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht op (voor zover de concrete toepassingsvoorwaarden voor dergelijk recht vervuld zijn):

  • Inzage in en informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • Vergetelheid of om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
  • Rectificatie en aanvulling;
  • Overdraagbaarheid van persoonsgegevens;
  • Beperking van de verwerking;
  • Bezwaar.

We wijzen er wel op dat wij u bij een bezoek aan onze fotocabine niet met naam hebben geïdentificeerd. We kunnen dan ook maar aan deze rechten voldoen in de mate we u zouden kunnen identificeren.

Om deze rechten uit te oefenen kan u ons per e-mail contacteren op het volgende e-mailadres: mail@a-p-s.be.

Om uw identiteit te kunnen nagaan, vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen bij ieder verzoek. Na controle van uw identiteit zal A.P.S. de betreffende kopie vernietigen. A.P.S. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om u een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan uw verzoek.

9. Heeft u een klacht?

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons dit steeds melden via mail@a-p-s.be, zodat wij hieraan tegemoet kunnen komen.

U kan ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

10. Heeft u nog vragen?

Voor verdere vragen m.b.t. deze privacyverklaring kan u ons steeds contacteren via mail@a-p-s.be.

11. Wijzigingen

Om tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, kunnen we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De nieuwe versie zal van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website.  Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze privacyverklaring te raadplegen op onze website.